ส่งคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
 ชื่อ          นามสกุล    
 ชื่อเล่น      โรงเรียน    
 เลขประจำตัวบัตรประชาชน        
 สาขา    อีเมลล์    
 ที่อยู่    
 เบอร์โทรศัพท์บ้าน      เบอร์โทรศัพท์มือถือ    
 คะแนนสอบ GAT วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2562 ได้คะแนน    
   
     
หมายเหตุ
1. กรอกเฉพาะคะแนน ส่วนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 150 (ผู้ที่ส่งคะแนนจะต้องมี 75 คะแนนขึ้นไป)
2. ผู้ที่ทำคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ต้องเป็นผู้ที่เรียนคอร์ส เด็ก ม.6 ที่เรียนคอร์สเรียนกับ Angkriz ทุกคอร์ส
3. ผู้ที่ส่งคะแนนกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้คะแนนตรงตามเกณฑ์ของโรงเรียนจะได้รับรางวัลจากทางสถาบัน ANGKRIZ