ส่งผลคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1 วิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
 ชื่อ          นามสกุล    
 ชื่อเล่น      โรงเรียน    
 เลขประจำตัวบัตรประชาชน        
 สาขา    อีเมลล์    
 ที่อยู่    
 เบอร์โทรศัพท์บ้าน      เบอร์โทรศัพท์มือถือ    
 คะแนนสอบ GAT ภาษาไทย ส่วนการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้คะแนน    
   
     
หมายเหตุ
1.กรอกเฉพาะคะแนนส่วนภาษาไทย (คิดวิเคราะห์) ซึ่งมีคะแนนเต็ม150 คะแนน ผู้ที่กรอกคะแนนเกินกว่า 150 คะแนน ทางโรงเรียนจะไม่สามารถพิจารณารางวัลให้ได้
2.ผู้ที่ส่งคะแนนกลับมาภายในเวลาที่กำหนด และได้คะแนนตรงตามเกณฑ์ของทางโรงเรียน จะได้รับ เหรียญรางวัลประกาศเกียรติคุณจากทางดาว้องก์
3. ผู้ที่ส่งคะแนนการสอบ Gat ต้องเป็นผู้ที่เรียนคอร์ส Gat กับทางโรงเรียนเท่านั้น