"คะแนนไทย - สังคมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย"

1. O-net

- วิชาภาษาไทย 100 คะแนน

- วิชาสังคม 100 คะแนน

2. 9 วิชาสามัญ

- วิชาภาษาไทย 100 คะแนน

- วิชาสังคม 100 คะแนน

3. GAT เชื่อมโยง 150 คะแนน
     PAT ครู - การอ่านและความรู้รอบตัว


4. คะแนนไทย + สังคม ที่คิดใน GPAX

( ไทย 20% + สังคม 20% )